മള്ളിയൂർ വിനായക ചതുർത്ഥി മഹോത്സവം 2020 🕉️ Aug 16 – 23.

Malliyoor Vinayaka Chathurthy Mahotsavam

മലയാളമണ്ണിൽ മറ്റൊരു ഉത്സവക്കാലം കൂടി മഹാഗണപതിയുടെ മണ്ണിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു…!! എല്ലാം കൊണ്ടും ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാകട്ടെ ഈ തിരുവുത്സവം. എല്ലാവരേയും വിഘ്നവിനായകൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 🙌🏻

Get in Touch

~